Reklamačný poriadok

  I. Úvodné ustanovenia

  Spoločnosť TERNO real estate s. r. o., so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50 020 188, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 107 153/B (ďalej len „spoločnosť TERNO RE“) vydáva v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa tento Reklamačný poriadok spoločnosti TERNO real estate s. r. o., ( ďalej len „reklamačný poriadok“), ktorý informuje zákazníkov spoločnosti TERNO real estate s. r. o.,. o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.


  II. Podmienky a postup pri reklamáciách

  1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku zakúpeného v prevádzkach spoločnosti TERNO real estate s. r. o., pod názvom TERNO nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

  2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  3. Reklamáciu výrobku môže kupujúci uplatniť u vedúceho prevádzky v ktorejkoľvek predajni TERNO. Ak je v záručnom liste určená iná osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie opráv (určená osoba), ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u tejto určenej osoby.

  4. Záručná doba je 24 mesiacov a pri použitých veciach 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe výrobku, inak práva zaniknú. Vyhlásením v potvrdenom záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu 24 mesiacov, pričom podmienky a rozsah záruky sa určí v záručnom liste.

  5. Kupujúci je povinný reklamovať vadu výrobku včas.

  6. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie predložiť reklamovaný výrobok a doložiť všetky potrebné doklady ku reklamácii.

  7. Spoločnosť TERNO real estate s. r. o. alebo určená osoba má povinnosť kupujúceho, ktorý uplatnil reklamáciu, poučiť o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je spoločnosť TERNO real estate s. r. o. povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  8. Spoločnosť TERNO real estate s. r. o. vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  9. Spoločnosť TERNO real estate s. r. o. vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní o dátume uplatnenia reklamácie.

  10. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Tým nie je v prípade neoprávnenej reklamácie dotknuté právo na náhradu škody spoločnosti TERNO real estate s. r. o..

  11. Náhrada škody, ktorá vznikla zákazníkovi vadnosťou tovaru, musí byť riadne preukázaná.

  12. Ak zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže svoje právo uplatniť prostredníctvom súdu.

  13. Zamestnanci spoločnosti TERNO real estate s. r. o. sú povinní riadiť sa platnými právnymi predpismi ako aj internými predpismi zamestnávateľa, ktorými sa vykonáva a upravuje proces prijímania a vybavovania reklamácií.

  14. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.06.2016.


  V Bratislave dňa 16.06.2016

  Cseriová

  TERNO real estate s. r. o.
  Ing. Zuzana Cseriová
  konateľ

  Paller

  TERNO real estate s. r. o.
  Mgr. František Paller
  konateľ

 

 

  I. Úvodné ustanovenia

  Spoločnosť DILIGENTIA R.C., s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 46 008 616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 70170/B (ďalej len „spoločnosť DILIGENTIA“) vydáva v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa tento Reklamačný poriadok spoločnosti DILIGENTIA R.C., s.r.o. ( ďalej len „reklamačný poriadok“), ktorý informuje zákazníkov spoločnosti DILIGENTIA R.C., s.r.o. o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.


  II. Podmienky a postup pri reklamáciách

  1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku zakúpeného v prevádzkach spoločnosti DILIGENTIA R.C., pod názvom Moja Samoška, TERNO alebo TERNO Center nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

  2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  3. Reklamáciu výrobku môže kupujúci uplatniť u vedúceho prevádzky v ktorejkoľvek predajni Moja Samoška, TERNO alebo TERNO Center. Ak je v záručnom liste určená iná osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie opráv (určená osoba), ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u tejto určenej osoby.

  4. Záručná doba je 24 mesiacov a pri použitých veciach 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe výrobku, inak práva zaniknú. Vyhlásením v potvrdenom záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu 24 mesiacov, pričom podmienky a rozsah záruky sa určí v záručnom liste.

  5. Kupujúci je povinný reklamovať vadu výrobku včas.

  6. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie predložiť reklamovaný výrobok a doložiť všetky potrebné doklady ku reklamácii.

  7. Spoločnosť DILIGENTIA alebo určená osoba má povinnosť kupujúceho, ktorý uplatnil reklamáciu, poučiť o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je spoločnosť DILIGENTIA povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  8. Spoločnosť DILIGENTIA vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  9. Spoločnosť DILIGENTIA vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní o dátume uplatnenia reklamácie.

  10. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Tým nie je v prípade neoprávnenej reklamácie dotknuté právo na náhradu škody spoločnosti DILIGENTIA.

  11. Náhrada škody, ktorá vznikla zákazníkovi vadnosťou tovaru, musí byť riadne preukázaná.

  12. Ak zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže svoje právo uplatniť prostredníctvom súdu.

  13. Zamestnanci spoločnosti DILIGENTIA sú povinní riadiť sa platnými právnymi predpismi ako aj internými predpismi zamestnávateľa, ktorými sa vykonáva a upravuje proces prijímania a vybavovania reklamácií.

  14. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.04.2015.


  V Bratislave dňa 15.4.2015

  Holík

  Diligentia R.C, s.r.o.
  Ing. Michal Holík
  konateľ

  Jakubovič

  Diligentia R.C, s.r.o.
  Doc. JUDr. Daniel Jakubovič, PhD.
  konateľ