Staráme sa

Po úspešnom trojmesačnom testovaní  vo vybraných predajniach spoločnosť Terno zapojí do pravidelného darovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti postupne všetky svoje prevádzky. Počas pilotného projektu daroval reťazec prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska výrobky v hodnote viac ako 10 000 eur. Čítaj viac

 

Združenia a charity spolupracujúce s Terno a Potravinovou bankou Slovenska

Armáda spásy Čítaj viac

Armáda spásy ako medzinárodné hnutie je súčasťou všeobecnej kresťanskej cirkvi. Jej posolstvo je založené na Biblii. Jej služba je motivovaná láskou k Bohu, a v jeho mene napĺňať ľudské potreby bez akejkoľvek diskriminácie.
armadaspasy.sk

Depaul Slovensko Čítaj viac

Pomáhame ľuďom v krízovej situácii napĺňať najzákladnejšie životné potreby, pomáhame chorým a bezvládnym ľuďom na ulici a tiež im pomáhame pri riešení aktuálnej situácie a hľadaní cesty späť k bežnému životu.
sk.depaulcharity.org

Dobrý pastier Čítaj viac

Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným. Útulok Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, ktorí si nevážili, čo mali, až kým o to neprišli.
ozdobrypastier.eu

Gréckokatolícka charita Prešov Čítaj viac

Prostredníctvom sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích a doplnkových služieb podávame pomocnú ruku ľuďom v núdzi, aby každý mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek, národnosť, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie.
gkcharita-po.sk

Spišská katolícka charita Čítaj viac

Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním Spišskej katolíckej charity je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia.
caritas.sk

Slovenská katolícka charita Čítaj viac

Poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a vďaka podpore darcov sa snaží znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne.
charita.sk

Slovenské misijné hnutie Čítaj viac

Hlavnou náplňou Slovenského misijného hnutia je starostlivosť a podpora katolíckych misií, zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva, organizovanie rôznej podpory pre osoby v núdzi na Slovensku a v zahraničí.
smh.sk

Sociálna výdajňa MsÚ Petržalka Čítaj viac

Účelom sociálnej výdajne nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu, ale doplnkovou formou pomôcť obyvateľom Petržalky, ktorí sa nachádzajú v núdzi, zmierniť ich ťažkú sociálnu situáciu a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne.

 

Terno predajne zapojené do projektu Darovanie potravín